شماره حساب فروشگاه

شماره کارت بانک ملت بنام تورج بقایی

6104-3378-8710-7843

شماره شبا بانک ملت بنام تورج بقایی

IR030120010000001571419768