شماره حساب بانک ملت بنام تورج بقائی و طاهر بنائی:

۸۲۹۲۰۵۴۶۷۵

شماره کارت بانک ملت بنام تورج بقائی و طاهر بنائی:

۶۱۰۴-۳۳۷۶-۴۱۷۱-۴۶۱۱

شماره حساب بانک سامان بنام تورج بقائی و طاهر بنائی:

۸۸۴-۲۰-۷۹۸۳۴۷-۱

شماره کارت بانک سامان بنام تورج بقائی و طاهر بنائی:

۶۲۱۹-۸۶۱۰-۳۷۳۲-۷۷۵۵